Virtuální prohlídka

Podmínky užití

Pravidla a podmínky pro používání portálu www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito pravidly. Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál.

Používání našich webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Základní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz je BOHEMIATEX, s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 58, Litomyšl, 570 01 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14466, IČ: 259 18 249, DIČ: CZ259 18 249 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Obsah internetových stránek www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.golf59.cz a www.blog.golf59.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Poskytovatel

BOHEMIATEX, s.r.o.
Smetanovo náměstí 58, Litomyšl, 570 01
tel: +420 461 612 201
e-mail: info@golf59.cz

Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.

Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. V případě rozporu české a anglické verze jakýchkoliv informací na internetových stránkách Portálu je rozhodující verze česká.

Datum vydání 10. 6. 2016